Recomandări privind comercializarea alimentelor în unităţiile şcolare

Valorificarea  şi consumul unor produse alimentare în unităţiile de învăţământ, prin unităţi de alimentaţie publică (cantine, chioșcuri) sau prin “Programul laptele şi cornul“, în condiţii de securitate alimentară şi fără periclitarea sănătăţii elevilor, când volumul acestor activităţi crește odată cu începerea anului şcolar, impune autorităţiilor judeţene, conducerii unităţiilor de învăţământ şi nu în ultimul rând administratorilor acestor obiective, ca responsabilitate şi obligaţii următoarele

     La unităţile de învăţământ care sunt incluse în Programul “laptele şi cornul”:

→ Contractarea pentru producerea şi distribuirea produselor alimentare numai cu unităţi de profil autorizate / înregistrate la D.S.V.S.A. judeţeană, în condiţiile legii.

→ Verificarea acestor unităţi, de către autorităţiile competente, a condiţiilor de funcţionare tehnologică şi de igienă, prin controale şi evaluări perioadice, prin afluirea de probe la laboratoare acreditate, pentru expertizacalitatății şi a salubrității produselor alimentare care se distribuite prin acest program.

→ Unitatea şcolară să deţină un spaţiu frigorific, exclusiv pentru depozitarea acestor produse, care să fie transportate şi distribuite în cursul aceleiaşi zile.

→ Manipularea, alimentelor să se facă de către personal stabilit în acest sens, cu respectarea normelor de igienă specifice.

→ Să se elimine de la consum produsele cu ambalaj deteriorat sau cu termen de valabilitate expirat, sau alimente care nu sunt recomandate pentru anumite categorii de elevi.

→ Să se efectueze curăţenia şi igienizarea periodică a spaţiilor unde se manipulează şi depozitează alimentele, precum şi să se asigure protecţia împotriva insectelor.

→ Prelucrarea şi însuşirea cunoştiinţelor de educaţie alimentară a elevilor în cadrul programului de învățământ.

La cantinele şcolare sau cu alt regim administrativ de funcţionare :                                                                                                                                                                                                                                 

→ Să deţină documentul de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor în conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.S.V.S.A nr.111/2008, eliberat de D.S.V.S.A. Judeţeană;

→ Să respecte condiţiile generale de igienă, referitoare la aspectele structurale şi la facilităţile privind dotarea după specificul obiectivului;

→ Să existe sursă de apă potabilă, care să fie utilizată atât la procesarea alimentelor cât şi la menţinerea stării de igienă;

→ Să se folosească echipamente de protecţie sanitară a personalului angajat, precum şi să existe documente care să ateste starea de sănătate a personalului angajat;

→ Să dovedească prin documente calitatea şi salubritatea materilor prime, precum şi faptul că au fost achiziţionate din unităţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi respectă programul de autocontrol prin afuirea de probe la laboratorul de specialitate, acreditat;

→ Să asigure condiţii de depozitare a produselor alimentare, în special a celor care necesită condiţii deosebite de temperatură, congelare sau refrigerare (carne, peşte, produse lactate, ouă etc) şi să monitorizeze funcţionarea permanent a spaţiilor frigorifice;

→ Să utilizeze ustensile de lucru care pot fi uşor curăţate şi igienizate (blaturi de plastic, cuţite de inox, tăvi de inox, etc);

→ Să asigure încadrarea alimentelor în termenele de valabilitate;

→ Prepararea şi expunerea spre comercializare a alimentelor trebuie să fie făcută astfel încât să se evite orice risc de contaminare şi depreciere a acestora;

→ Servirea alimentelor trebuie să se realizeze numai în recipienţi igienizaţi corespunzător, sau în recipienţi de unică folosinţă;

→ Să se efectueze periodic acţiunile de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare;

→ Gestionarea corectă a deşeurilor şi subproduselor rezultate, precum şi neutralizarea rapidă a acestora astfel încât să nu constituie o sursă de contaminare;

Chioşcurile prin care se comercializeaza produse alimentare în incinta unităţiilor de învăţământ : 

→ Agentul economic respectiv să deţină aprobarea conducerii unităţii, de amplasare a obiectivului pentru a comercializa produse alimentare atestate şi omologate de autorităţiile oficiale responsabile cu acest drept;

→ Să fie înregistrate sanitar veterinar la D.S.V.S.A.judeţeană;

→ Chioşcurile să fie comfecţionate din materiale uşor de curăţat şi dezinfectat;

→ Să fie dotate cu: apă potabilă, frigider, rafturi pentru depozitarea alimentelor, echipament de lucru şi carnet de sănătate pentru  personalul angajat

→ În aceste spații se pot comercializa alimente ambalate, dulciuri, produse de panificaţie, patiserie, senviciuri, calde sau reci, fructe şi băuturi răcoritoare. Nu recomandăm comercializarea unor produse de tip Hamburger, Hot-dog, Cisburger şi alte sortimente similare, care necesită condiţii specifice de preparare, depozitare şi valorificare şi care sunt uşor perisabile;

→ Alimentele care se comercializeaza să fie etichetate, cu informaţii vizibile privind unitatea producătoare, data fabricaţiei, elementele componente, de preferat, menţionate în procente, cu referire specială la conţinutul în sare, zahăr, grăsimi, aditivi, etc. şi data valabilităţii;

→ Să fie însoţite de documente care să ateste provenienţa şi indicii de calitate;

→ Să se elimine de la comercializare produsele cu ambalaj deteriorat sau cu termen de valabilitate expirat, sau alimente care nu sunt recomandate pentru anumite categorii de consumatorii;

→ Să se efectueze curăţenia şi igienizarea periodică a spaţiilor unde se manipulează şi depozitează alimentele, precum şi să se asigure protecţia împotriva insectelor;

Se recomandă ca reprezentanţii unităţilor şcolare, administratorii responsabili ai acestor activitați să informeze personalul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor din zona arondată, despre situaţiile deosebite constatate pentru a se putea interveni cu profesionalism şi pentru a evita afectarea sănătăţii elevilor.

Dr. Penţea Ioan Viorel –  Secretar  al Colegiului Medicilor Veterinari din Judeţul Sibiu