Month: septembrie 2017

Profesia de medic veterinar, o activitate cu un impact important în zona socială și economică

În perioada 20 – 23 septembrie 2017 este organizat la Cluj -Napoca al XII -lea Congres Național de Medicină Veterinară, eveniment profesional de mare actualitate și cu o tradiție de peste 135 de ani (primul Congres a fost organizat în perioada 10-12 mai, anul 1882) Congres care se desfășoară sub deviza împreună pentru progresul medicinii veterinare românești .

În cadrul celor 11 Congrese Naţionale, cu participare numeroasă din partea colegilor, în special la cele 6 manifestări de după 1994, au fost adoptate rezoluţii importante pentru profesia noastră, precum: punerea bazelor legislative necesare privatizării serviciilor medicale veterinare în România, reînfiinţarea Colegiului Medicilor Veterinari, elaborarea criteriilor şi punctajelor pentru aprecierea calităţii activităţii profesionale, organizarea seminariilor din cadrul Sistemului Naţional de Educaţie Continuă ş.a.

Medicina veterinară ca profesie, indiferent de ţară, este pusă în slujba asigurării sănătăţii publice prin întărirea rolului şi aportului serviciilor veterinare de stat şi private pentru creşterea responsabilităţii, eficienţei şi contribuţieiprivind promovarea politicilor naţionale în domeniul sanitar-veterinar, ca strategii pentru apărarea sănătăţii animalelor și a oamenilor, asigurarea siguranţei lanţului alimentar de la producere la consumator, protecţia, bunăstarea animalelor şi protecţia mediului.

Prima şcoală veterinară din lume a luat fiinţă la Lyon, în 1762, iar în ţara noastră, primele cursuri de medicină veterinară au început în cadrul a două instituţii medicale umane din Cluj şi Sibiu, apărând mai târziu şi în alte zone ale ţării.

Pe parcursul anilor şcolile de medicină veterinară s-au dezvoltat şi perfecţionat permanent, asigurând societăţii specialişti de înaltă ţinută profesională pentru acest important domeniu atît de necesar și important în zona socială și economică unei țări.

Profesiunea de medic veterinar este o profesie liberală şi independentă, cu organizare autonomă reglementată. Este organizată şi functionează în baza principiului autonomiei în cadrul forului profesional reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari, în colaborare cu Asociația Generală a Medicilor Veterinari din România.

Colegiul Medicilor Veterinari, are în evidență medici veterinari, care profesează în sectorul de stat, medici veterinari cu liberă practică titulari la unități medicale veterinare private de asistență (cabinete, spitale, clinici, farmacii) precum și un număr însemnat medici veterinari care sunt angajați în unități economice sau în învățământ,cercetare, etc.

Trecerea la economia de piață, aplicarea măsurilor de reformă în agricultură, apariția și consolidarea rapidă a proprietății private asupra animalelor și produselor de origine animală au condus la o diversificare a domeniilor în care se exercită profesiunea de medic veterinar.

O parte din această categorie profesională, cu liberă practică, s-a organizat în circumscripții sanitare veterinare teritoriale, concesionând cu autoritatea sanitară veterinară efectuarea unor acțiuni de prevenire și combatere a bolilor transmisibile la animale și de la animale la om cuprinse în programul național, asigurând prin aceasta statusul de sănătate animalelor și creerea de locuri de muncă.

Anual personalul sanitar veterinar în activitate, gestionează din punct de vedere sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor efectivele de animale crescute în scop economic (bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine, păsări) animale de companie, precum și alte specii (animale de blană, iepuri, familii de albine, pești, animale existente în zona silvatică, etc)

Sunt supravegheate pe traseul lanțului de siguranță alimentară, sute de mii de obiective care cuprind unității de procesare materii prime de origine animală și vegetală, depozite alimentare, unități de comercializare, unități de alimentație publică, cantine școlare și sociale, laboratoare de cofetărie, patiserie, alte unități specifice, de procesareși comercializare produse de origine animal și non animală.

De asemenea sunt supravegheați producători individuali, înregistrați, care valorifică producția primară de lapte, miere și ouă, pește, produse vegetale, precum și alte unități cu profil zootehnic și prestatoare de servicii în domeniu.

În acest context medicii veterinari își propun permanent să își organizeze mai bine activitatea, să spijine și să răspundă eficient și profesional la solicitările celor mai apropiați parteneri, crescătorii de animale și operatorii din domeniul alimentar, segment care contribuie prioritar la dezvoltarea și stabilitatea economică a localitățiilor unde aceștia activează, prin:

 • acordarea de sprijin în gestionarea efectivelor de animale şi pentru modernizarea creşterii acestora în exploataţii comerciale (ferme) care să asigure cerinţele actuale de tehnologie, biosecuritate, protecţie şi bunăstare;
 • inregistrarea exploataţiilor nonprofesionale şi comerciale, ca facilităţi pentru obţinerea de suvenţii sau alte ajutoare guvernamentale;
 • efectuarea acţiunilor de supraveghere, prin operaţiuni de vaccinare preventivă, tratamente antiparazitare şi examene de laborator pentru prevenirea şi combatere a bolilor transmisibile la animale şi de la animale la om;
 • aplicarea criteriile de calificare  a statusului de sănătate a efectivelor de bovine în relaţie cu tuberculoza, leucoza enzootică, bruceloza, encefalita spongiformă la bovine şi scrapia la ovine, pentru fiecare exploataţie în care se cresc aceste specii, prin operaţiuni specifice, prelevări de probe şi examene de laborator;
 • implementarea normelor sanitare veterinare privind protecţia şi bunăstarea animalelor de fermă şi din exploataţiile individuale. prin evaluări şi controale programate;
 • implementarea legislaţiei comunitare privind autorizarea / înregistrarea şi clasificarea unităţilor cu profil alimentar prin controale, evaluarea şi încadrarea in categoria de risc a tuturor obiectivelor identificate în conformitate cu activităţile lor specifice, condiţie esenţială pentru valorificarea produselor obţinute în aceste obiective;
 • spijin de specialitate pentru valorificarea animalelor vi și a produselor provenite de la acestea (materii prime sau produse finite) pe plan național, intracomunitar și la export, de către operatorii din domeniul creșterii animalelor și din domeniul alimentar;
 • sprijin pentru promovarea produselor tradiţionale prin identificarea producătorilor cu astfel de activităţi şi acordarea serviciilor de consultanţă privind asigurarea parametriilor tehnologici şi de calitate;
 • garantarea calităţii şi salubrităţii produselor alimentare destinate consumului uman, prin efectuarea, în laboratoarele de diagnostic acreditate, de examene şi analize privind încărcătura microbiană, a parametrilor fizici chimici, prezenţa aditivilor alimentari, a rezidiilor, din materii prime, şi alte elemente care definesc produsele finite, prin tehnici avansate de analiză, executate de specialişti bine pregătiţi profesional şi cu experienţă în dumeniu;
 • sprijin pentru amenajarea târgurilor de animale și piețe agroalimentare țărănești, în special în localităţiile cu tradiţie în acest sens şi care să asigure cerinţele impuse de  legislaţia în vigoare;
 • informarea patronatelor şi a asociaţilor profesionale din industria alimentară despre modificările legislative în domeniu sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
 • dezvoltarea permanentă a colaborării cu operatorii economici, cu asociaţiile profesionale, acordând consultanţă de specialitate, prin  analize şi dezbateri organizate, prin participarea la acţiunile stabilite în programele comune pentru prevenirea şi combaterea unor situaţii speciale, care îi pot afecta economic, social, sau direct.

Statutul de stat membru al Uniunii Europene impune un mod de organizare și exercitare a profesiei de medic veterinar în România, pentru a o face compatibilă cu principiile legislației Uniunii Europene în domeniu, medicii veterinari având posibilitatea să-și valorifice în deplină libertate, cunoștiințele și experiența pe care au dobândit-o, în condiții de dotare tehnică din ce în ce mai bune și cu siguranță într-o competiție profesională.

Regulile impuse de normele europene trebuie însoțite de intensificarea activității profesionale a personalului sanitar veterinar, o mai atentă supraveghere a evoluțiilor concrete din teren.

Se urmărește permanent, perfecționarea profesională prin participarea la instruiri, specializări, simpozioane și conferințe, organizate la nivel național și local, pentru ca medicul veterinar să se poziționeze în continuare ca rol de frunte în societatea românească, pentru toate domeniile în care acționează, să prezinte un tot mai mare interes și aport pentru dezvoltarea economiei naționale.

Serviciile veterinare din România au acționat și vor acționa și în viitor cu competență și fermitate pentru a impune respectarea legii, a normelor tehnice ale Comisiei Europene, să acționeze prin mijloace profilactice sau de combatere, în toate cazurile de apariție a unor boli transmisibile, pentru apărarea sănătății animalelor și să garante prin analize și examene de laborator salubritatea produselor de origine animală și non animală, destinate consumului uman, să prevină transmiterea de boli de la animale la om, contribuind astfel la apărarea sănătății publice precum și în derularea schimburilor comerciale intracomunitare și import-export, în protejarea mediului și alte priorități actuale.

Pentru ca profesia noastră să realizeze acestă menire, se impune să fim uniţi, activi, încrezători în noi şi în forţele noastre.

Dr. Pențea Ioan — Secretar al Colegiului Medicilor Veterinari din Județul Sibiu

Tehnicianul veterinar este in echipă cu medicul veterinar, in actiunile sanitar-veterinare. Profesia de Tehnician veterinar este de asemenea de mare cautare in piata fortei de munca, motiv pentru care cererea pentru cursurile de calificare Tehnician veterinar este tot mai mare. La acest tip de curs de calificare nivelul 3, realizat in 1080 ore,respectiv 360 ore de teorie si 720 ore de practica, se formeaza competentele profesionale atat de necesare pentru Tehnician veterinar. Alte detalii ale cursului de calificare Tehnician veterinar le gasiti la adresa www.sbinfo.ro

Recomandări privind comercializarea alimentelor în unităţiile şcolare

Valorificarea  şi consumul unor produse alimentare în unităţiile de învăţământ, prin unităţi de alimentaţie publică (cantine, chioșcuri) sau prin „Programul laptele şi cornul„, în condiţii de securitate alimentară şi fără periclitarea sănătăţii elevilor, când volumul acestor activităţi crește odată cu începerea anului şcolar, impune autorităţiilor judeţene, conducerii unităţiilor de învăţământ şi nu în ultimul rând administratorilor acestor obiective, ca responsabilitate şi obligaţii următoarele

     La unităţile de învăţământ care sunt incluse în Programul „laptele şi cornul”:

→ Contractarea pentru producerea şi distribuirea produselor alimentare numai cu unităţi de profil autorizate / înregistrate la D.S.V.S.A. judeţeană, în condiţiile legii.

→ Verificarea acestor unităţi, de către autorităţiile competente, a condiţiilor de funcţionare tehnologică şi de igienă, prin controale şi evaluări perioadice, prin afluirea de probe la laboratoare acreditate, pentru expertizacalitatății şi a salubrității produselor alimentare care se distribuite prin acest program.

→ Unitatea şcolară să deţină un spaţiu frigorific, exclusiv pentru depozitarea acestor produse, care să fie transportate şi distribuite în cursul aceleiaşi zile.

→ Manipularea, alimentelor să se facă de către personal stabilit în acest sens, cu respectarea normelor de igienă specifice.

→ Să se elimine de la consum produsele cu ambalaj deteriorat sau cu termen de valabilitate expirat, sau alimente care nu sunt recomandate pentru anumite categorii de elevi.

→ Să se efectueze curăţenia şi igienizarea periodică a spaţiilor unde se manipulează şi depozitează alimentele, precum şi să se asigure protecţia împotriva insectelor.

→ Prelucrarea şi însuşirea cunoştiinţelor de educaţie alimentară a elevilor în cadrul programului de învățământ.

La cantinele şcolare sau cu alt regim administrativ de funcţionare :                                                                                                                                                                                                                                 

→ Să deţină documentul de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor în conformitate cu prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.S.V.S.A nr.111/2008, eliberat de D.S.V.S.A. Judeţeană;

→ Să respecte condiţiile generale de igienă, referitoare la aspectele structurale şi la facilităţile privind dotarea după specificul obiectivului;

→ Să existe sursă de apă potabilă, care să fie utilizată atât la procesarea alimentelor cât şi la menţinerea stării de igienă;

→ Să se folosească echipamente de protecţie sanitară a personalului angajat, precum şi să existe documente care să ateste starea de sănătate a personalului angajat;

→ Să dovedească prin documente calitatea şi salubritatea materilor prime, precum şi faptul că au fost achiziţionate din unităţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi respectă programul de autocontrol prin afuirea de probe la laboratorul de specialitate, acreditat;

→ Să asigure condiţii de depozitare a produselor alimentare, în special a celor care necesită condiţii deosebite de temperatură, congelare sau refrigerare (carne, peşte, produse lactate, ouă etc) şi să monitorizeze funcţionarea permanent a spaţiilor frigorifice;

→ Să utilizeze ustensile de lucru care pot fi uşor curăţate şi igienizate (blaturi de plastic, cuţite de inox, tăvi de inox, etc);

→ Să asigure încadrarea alimentelor în termenele de valabilitate;

→ Prepararea şi expunerea spre comercializare a alimentelor trebuie să fie făcută astfel încât să se evite orice risc de contaminare şi depreciere a acestora;

→ Servirea alimentelor trebuie să se realizeze numai în recipienţi igienizaţi corespunzător, sau în recipienţi de unică folosinţă;

→ Să se efectueze periodic acţiunile de dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare;

→ Gestionarea corectă a deşeurilor şi subproduselor rezultate, precum şi neutralizarea rapidă a acestora astfel încât să nu constituie o sursă de contaminare;

Chioşcurile prin care se comercializeaza produse alimentare în incinta unităţiilor de învăţământ : 

→ Agentul economic respectiv să deţină aprobarea conducerii unităţii, de amplasare a obiectivului pentru a comercializa produse alimentare atestate şi omologate de autorităţiile oficiale responsabile cu acest drept;

→ Să fie înregistrate sanitar veterinar la D.S.V.S.A.judeţeană;

→ Chioşcurile să fie comfecţionate din materiale uşor de curăţat şi dezinfectat;

→ Să fie dotate cu: apă potabilă, frigider, rafturi pentru depozitarea alimentelor, echipament de lucru şi carnet de sănătate pentru  personalul angajat

→ În aceste spații se pot comercializa alimente ambalate, dulciuri, produse de panificaţie, patiserie, senviciuri, calde sau reci, fructe şi băuturi răcoritoare. Nu recomandăm comercializarea unor produse de tip Hamburger, Hot-dog, Cisburger şi alte sortimente similare, care necesită condiţii specifice de preparare, depozitare şi valorificare şi care sunt uşor perisabile;

→ Alimentele care se comercializeaza să fie etichetate, cu informaţii vizibile privind unitatea producătoare, data fabricaţiei, elementele componente, de preferat, menţionate în procente, cu referire specială la conţinutul în sare, zahăr, grăsimi, aditivi, etc. şi data valabilităţii;

→ Să fie însoţite de documente care să ateste provenienţa şi indicii de calitate;

→ Să se elimine de la comercializare produsele cu ambalaj deteriorat sau cu termen de valabilitate expirat, sau alimente care nu sunt recomandate pentru anumite categorii de consumatorii;

→ Să se efectueze curăţenia şi igienizarea periodică a spaţiilor unde se manipulează şi depozitează alimentele, precum şi să se asigure protecţia împotriva insectelor;

Se recomandă ca reprezentanţii unităţilor şcolare, administratorii responsabili ai acestor activitați să informeze personalul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor din zona arondată, despre situaţiile deosebite constatate pentru a se putea interveni cu profesionalism şi pentru a evita afectarea sănătăţii elevilor.

Dr. Penţea Ioan Viorel –  Secretar  al Colegiului Medicilor Veterinari din Judeţul Sibiu

Rolul comunicarii in era moderna

Fara nici o exagerare, comunicarea este cheia catre succes in relatii sau la locul de munca pe parcursul intregii noastre vieti. Abilitatea de a comunica eficient se datoreaza experientei, insa cursurile specializate in comunicare ofera o multime de experiente din care cursantii isi pot construi propria strategie de comunicare eficienta.

Comunicarea eficienta este esentiala pentru a creste productivitatea si pentru a mentine relatii solide, de lunga durata, atat in plan profesional, cat si in plan personal.

Comunicarea, proces vital in consolidarea relatiilor interumane

Comunicarea moderna poate fi definita ca activitatea de a obtine informatii prin intermediul schimbului de opinii si mesaje sau prin dialog care incorporeaza elemente vizuale sau descriptive de orice tip.

Orice fiinta umana are o nevoie instinctiva de a comunica. O viata fara comunicare, ar fi un sir nesfarsit de frustrari, deoarece nu am sti cum sa ne exprimam nevoile si nici cum sa intelegem care sunt nevoile celor din jur. Tocmai de aceea, inca din cele mai stravechi timpuri, oamenii si-au creat diverse limbaje vorbite si/sau scrise, pentru a putea comunica unii cu altii.

In era moderna, in care suntem atat de invadati de tehnologie, comunicarea orala pare sa ocupe locul doi, in comparatie cu comunicarea scrisa, prin intermediul diferitelor mijloace disponibile acum. Insa tocmai din acest motiv, calitatile esentiale ale comunicarii eficiente se pierd de cele mai multe ori, iar mesajele transmise nu contin toate informatiile necesare de care au nevoie interlocutorii.

Daca este sa examinam relatiile moderne din cadrul familiilor, se poate observa foarte usor ca ruptura dintre partenerii de viata, dintre parinti si copii sau dintre persoanele care au relatie de prietenie se produce de cele mai multe ori din cauza unei comunicari deficitare. Nu ajunge sa ne aflam in acelasi spatiu cu o persoana, pentru a putea comunica eficient, la fel cum nici mesajele care se pot transmite instant nu sunt intotdeauna cele mai bune solutii, deoarece nu sunt gandite suficient.

In principiu, comunicarea eficienta presupunea urmatoarele aspecte:

 1. definirea telurilor si a asteptarilor – orice individ care transmite un mesaj trebuie sa isi stabileasca teluri realiste pe care le urmareste in urma comunicarii.
 2. claritatea mesajului – mesajul trebuie sa fie clar si accesibil pentru cei din jur, fara a cauza confuzii sau fara a trezi sentimente neplacute interlocutorilor.
 3. un canal de comunicare propice – mesajul odata creat, trebuie livrat in cel mai bun format. De exemplu, comunicarea orala este cea mai buna metoda pentru a castiga increderea cuiva, insa nu este intotdeauna cea mai la indemana. De aceea, pentru comunicarea in scris trebuie creat un mesaj diferit.
 4. interactivitatea – daca o singura persoana este cea care vorbeste, fara a astepta feedback din partea interlocutorilor, fara a oferi informatii suplimentare sau fara a asculta si opiniile celor din jur, nu este comunicare, ci un simplu monolog.
 5. empatia – comunicarea este un proces care se realizeaza cu aportul tuturor partilor implicate. Prin urmare, comunicarea nu presupune numai transmiterea unui mesaj, ci si capacitatea de a asculta. Astfel, ii aratam interlocutorului respectul cuvenit si ne prezentam interesul fata de ceea ce are sa ne comunice.

Comunicarea in afaceri

Comunicarea in afaceri este o activitate care ajuta la rezolvarea diferitelor probleme, in care participantii pot adresa urmatoarele aspecte:

 • Care este situatia initiala?
 • Care sunt cele mai bune strategii de comunicare?
 • Care este cel mai bun mod de abordare?
 • Cum poate fi creat cel mai bun mesaj?
 • Care este cea mai buna modalitate de a livra mesajul?

Abilitatile de comunicare orale si in scris se afla in topul celor mai cautate calitati pe care angajatorii le solicita in general. Indiferent de industrie sau de domeniu, fie ca este vorba de vanzari, relatii cu publicul, sau orice alt domeniu, abilitatile de comunicare intra la un moment dat in joc, iar angajatorii isi doresc oameni care au cu adevarat ceva de oferit. Astfel, orice persoana care isi doreste sa avanseze in cariera, trebuie sa isi dezvolte aceste abilitati, pentru a comunica eficient atat oral, cat si in scris. O persoana care stapaneste aceste abilitati foarte bine este considerata o adevarata valoare in cadrul oricarei organizatii, astfel incat oportunitatile in cariera sunt mult mai mari si mai importante pentru cei care isi imbunatatesc continuu abilitatile in comunicare.

Comunicarea deficitara la locul de munca va duce la lipsa de motivatie a angajatilor, care ajung in cele din urma sa isi puna la indoiala increderea in fortele proprii si chiar increderea in compania in care lucreaza.

In concluzie, comunicarea eficienta este o abilitate pe care ar trebui sa o stapaneasca atat angajatorii care isi doresc sa obtina cele mai bune performante de la angajatii lor, cat si angajatii care isi doresc sa avanseze cat mai mult in domeniul lor. Nu in ultimul rand, la nivel personal, comunicarea eficienta este cea care ne ajuta sa ne construim relatii personale sau profesioanle solide si de durata, relatii care ne pot deschide usa spre diferite oportunitati.

Din fericire, cursurile speciale de comunicare ajuta la dezvoltarea si consolidarea abilitatilor de comunicare, fiind utile atat celor care activeaza in domenii specifice (cum ar fi relatii publice sau publicitate), precum si pentru toti cei care doresc sa isi imbunatateasca performantele profesionale, indiferent de domeniu.