Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei

Extras:

În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă:

a) educaţia se referă la programele şi activităţile de formare academică sau profesională iniţială şi continuă.

b) organizaţia furnizoare de educaţie este o instituţie de învăţământ, o organizaţie nonguvernamentală sau o societate comercială, care, potrivit statutului, desfăşoară activităţi ori programe legal autorizate de formare iniţială sau continuă;

c) programele de studii concretizează oferta educaţională a unei organizaţii furnizoare de educaţie;

d) beneficiarii direcţi ai educaţiei sunt elevii şi studenţii, precum şi persoanele adulte cuprinse într-o formă de educaţie;

e) beneficiarii indirecţi ai educaţiei sunt angajatorii, angajaţii, familiile beneficiarilor direcţi şi, într-un sens larg, întreaga societate;

f) cadrul naţional al calificărilor cuprinde în mod progresiv şi corelat gradele, diplomele sau certificatele de studiu care atestă nivelurile distincte de calificare, exprimate în termenii rezultatelor în învăţare. Cadrul naţional al calificărilor este comparabil şi compatibil cu cel european corespunzător.

 

(1) Calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt satisfăcute aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate.

(2) Evaluarea calităţii educaţiei constă în examinarea multicriterială a măsurii în care o organizaţie furnizoare de educaţie şi programul acesteia îndeplinesc standardele şi standardele de referinţă. Atunci când evaluarea calităţii este efectuată de însăşi organizaţia furnizoare de educaţie, aceasta ia forma evaluării interne. Atunci când evaluarea calităţii este efectuată de o agenţie naţională sau internaţională specializată, aceasta ia forma evaluării externe.

(3) Asigurarea calităţii educaţiei este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de programe de studiu, prin care se formează încrederea beneficiarilor că organizaţia furnizoare de educaţie satisface standardele de calitate. Asigurarea calităţii exprimă capacitatea unei organizaţii furnizoare de a oferi programe de educaţie, în conformitate cu standardele anunţate. Ea este astfel promovată încât să conducă la îmbunătăţirea continuă a calităţii educaţiei.

(4) Controlul calităţii educaţiei în instituţiile de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal presupune activităţi şi tehnici cu caracter operaţional, aplicate sistematic de o autoritate de inspecţie desemnată pentru a verifica respectarea standardelor prestabilite.

(5) Îmbunătăţirea calităţii educaţiei presupune evaluare, analiză şi acţiune corectivă continuă din partea organizaţiei furnizoare de educaţie, bazată pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe alegerea şi aplicarea celor mai relevante standarde de referinţă.

(1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru orice instituţie, organizaţie sau unitate de învăţământ, precum şi pentru angajaţii acesteia. Predarea şi învăţarea de calitate contribuie la dezvoltarea personală a elevilor, studenţilor şi a altor beneficiari de educaţie, la bunăstarea societăţii şi la păstrarea şi ameliorarea mediului.

(2) Politicile promovate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi strategiile specifice de aplicare a acestora contribuie la evaluarea, asigurarea, controlul şi îmbunătăţirea permanentă a calităţii educaţiei. Finanţarea din surse publice a educaţiei se face, în primul rând, în funcţie de calitate.

(3) Instituţiile de învăţământ trebuie să funcţioneze astfel încât prin calitatea activităţii să satisfacă încrederea publică, iar învăţământul să se afirme ca bun public.

(4) Politicile de asigurare a calităţii educaţiei din România sunt permanent corelate cu acţiunile promovate la nivel european şi mondial.

 

(1) La nivel de organizaţie furnizoare de educaţie şi la nivel de sistem educaţional, prezenta ordonanţă de urgenţă are ca obiective principale:

a) îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin stabilirea şi implementarea de mecanisme instituţionale şi procedurale de evaluare, asigurare, control şi îmbunătăţire a calităţii;

b) producerea şi diseminarea de informaţii sistematice, coerente şi credibile, public accesibile despre calitatea educaţiei, oferite de diferitele organizaţii prezente pe piaţa educaţională din România;

c) protecţia beneficiarilor de educaţie;

d) crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei furnizoare de educaţie;

e) fundamentarea politicilor şi strategiilor sectoriale în domeniul educaţiei.

(2) În cadrul învăţământului superior, evaluarea comparativă transinstituţională a programelor de studii universitare are drept consecinţă finanţarea diferenţiată, în funcţie de calitatea diferită a programului oferit, şi condiţionează accesul instituţiilor de învăţământ superior la granturi de cercetare.

Instrucțiuni pentru evaluatorii furnizorilor de programe profesionale

1. Fiecare comisie de autorizare trebuie să întocmească lista de specialiști care participă în comisiile de examinare.

2. Lista de specialiști este structurată pe sectoare de activitate, acestea fiind stabilite în conformitate cu Legea dialogului social nr. 62/2011, cu modificările și completările ulterioare și sectorul de activitate al Comitetelor sectoriale.
Lista cuprinde specialiștii care participă la evaluarea sau/și monitorizarea furnizorilor de formare profesională a adulților precum și la certificarea absolvenţilor programelor de formare profesională a adulților.
3. În vederea creării Listei prevăzute la pct. 1, comisia de autorizare solicită propuneri de specialiști de la inspectoratele școlare județene, agențiile județene pentru ocuparea forţei de muncă, instituţiile de învăţământ superior acreditate, camerele de comerţ şi industrie, asociaţiile profesionale, organizaţiile partenerilor sociali, furnizorii de formare etc., precum şi prin mass media.
Specialiștii au rol în efectuarea activității de evaluare a absolvenților în vederea certificării, ei fiind aceia care:

 • participă la examinarea finală a absolvenților;
 • apreciază, pe baza probelor de examen, dacă participanții care au parcurs programul de formare profesională au dobândit competențe profesionale care reprezintă obiectivele programului;
 • verifică modul de completare și gestionare a documentelor de evidență specifice furnizorilor de formare profesională;
 • semnalează comisiei de autorizare probleme apărute în desfășurarea examenului de absolvire.

4. Pentru înscrierea în Lista de specialiști, trebuie îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

 • studii superioare;
 • pregătire și experiență în legătură directă cu ocupația pentru care se solicită înscrierea pe lista specialiștilor;
 • experiență în evaluarea de competențe profesionale sau examinarea absolvenților unor programe de formare/cursuri/studii;
 • deținerea certificatului de absolvire cu recunoaștere națională pentru ocupația evaluator de
 • competențe profesionale sau evaluator în sistemul formării profesionale continue.

5. Comisia de autorizare emite decizii pentru înscrierea specialiștilor pe listă şi se asigură că secretariatul tehnic judeţean a făcut toate demersurile necesare pentru completarea şi actualizarea acesteia.

6. Lista de specialiști, însoţită de documentele care atestă îndeplinirea condițiilor menționate la pct. 4, se păstrează la secretariatul tehnic judeţean.

7. Desemnarea specialiștilor, pentru efectuarea activității de evaluare a absolvenţilor în vederea certificării, se face prin rotație.

8. Specialiștii desemnaţi pentru efectuarea activității de evaluare a absolvenţilor, în vederea certificării, sunt obligaţi să dea o declaraţie pe proprie răspundere că nu se află în nici una dintre următoarele situaţii de incompatibilitate:

 • nu se află în raport de rudenie, până la gradul III inclusiv, cu conducerea furnizorului de formare profesională;
 • nu se află într-un raport patrimonial cu furnizorul de formare profesională;
 • nu au participat la elaborarea programului de formare profesională supus autorizării;
 • nu au calitatea de formator în cadrul acestui program.

9. Preşedintele comisiei de autorizare selectează specialiștii, iar Secretariatul tehnic judeţean verifică dacă aceștis sunt disponibili şi dacă nu se află în situaţie de incompatibilitate. Numirea specialiștilor se face printr-o decizie a comisiei de autorizare.

10. În cazul în care o comisie de autorizare nu are posibilitatea de a selecta cel puţin doi specialiști pentru un anumit sector de activitate pe plan local, poate apela la specialiștii înscrişi în listele altor comisii.

Confucius – principiile educației absolute

Puțini cunosc că unul dintre primii mari umaniști ai lumii a fost Confucius. Pe la 490-480 îen, enunță în clar aceste principii ale umanismului: cavalerismul; dreptatea; umanitatea; pietatea.

Tot Confucius este primul om care realizează că o societate performantă, progresistă, trebuie să aibă ca obiectiv … EDUCAȚIA ABSOLUTĂ, definind principiile acestei performanțe sociale:

 • scopul fundamental al educației este să te aducă să fii ceea ce ești;
 • educația să fie nediscriminatorie;
 • totul se învață (nu există oameni deștepți și oameni proști, ci doar oameni care gândesc și alții care refuză să gândească – nu există nu pot, există nu vreau);
 • relațiile umane se bazează numai pe ierarhie, ierarhie construită pe merite care rezidă din sistemul educativ etapizat, progresiv și selectiv;
 • educația nu trebuie să judece ci doar să te facă mai bun;
 • educația trebuie să insufle virtutea și ordinea;
 • virtute și ordine există doar dacă există morală;
 • morala are la bază regula reciprocității, regula omeniei, regula bunei-cuviințe, regula pietății;
 • regulile există doar dacă există cele cinci relații de bază: relația copil-tată-mamă, relația copil vârstnic – copil tânăr, relația soț – soție, relația bătrâni – tineri, relația conducător – supus;
 • educația absolută coexistă cu justiția, justiția fiind forma supremă de educație. Justiția trebuie să fie imediată precum fapta, precaută și să nu abdice de la scopul formativ care se va răsfrânge individual și colectiv;
 • educația înainte de a fi un drept egal, ea este o severitate. Severitatea este cea care cerne meritele.

… interesantă viziune.

Modificari cod fiscal 2016

Formatorii si evaluatorii de competente profesionale autorizati să desfăşoare activităţi ocazionale, (care nu au nici caracterul unei activități salariale și nici nu generează obligativitatea constituirii unei PFA) potrivit legii, conform studiilor, în calitate  de  furnizori, pot conveni încheierea contractului civil cu SC INFO CENTER GROUP SRL, în conformitate cu prevederile capitol X punct 34 aliniat 2 din  Hot. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

De la 1 ianuarie 2016, când a intrat în vigoare noul Cod fiscal, veniturile obținute din contractele civile nu mai sunt încadrate în categoria venituri din activități independente, ci cel mult în categoria venituri din alte surse.

Conform noului Cod fiscal, rămân în categoria veniturilor din activități independente doar veniturile obținute de:

 • Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, înființate ca atare la Registrul Comerțului,
 • Profesii liberale,
 • Persoane care valorifică dreptul de autor.

Ce schimbări a adus noul Cod fiscal?

În noul Cod Fiscal adoptat prin Legea nr. 227/2015, se prevede că în categoria veniturilor din alte surse se includ, însă nu se limitează la următoarele venituri impozabile: „veniturile din activităţi, altele decât cele de producţie, comerţ, prestări de servicii, profesii liberale şi din drepturi de proprietate intelectuală, precum şi activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, pentru care sunt aplicabile prevederile cap. II – Venituri din activităţi independente şi cap. VII – Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură”.

Potrivit actului normativ care a intrat în vigoare în prima zi a anului, impozitul pe venit se va calcula prin reţinere la sursă la momentul acordării banilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut.

Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul acordării veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut pentru veniturile prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. a)-k), precum şi în normele metodologice elaborate în aplicarea art. 114.l

Impozitul de 16% reținut la sursă reprezintă impozitul final. Acesta se plătește până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut.

Noul Cod fiscal nu prevede o scutire de impozit pentru persoanele fizice care nu dețin o autorizație specială.

Trebuie plătită sau nu contribuția la sănătate?

Pentru veniturile din alte surse, categorie în care intră și veniturile obținute dintr-un contract civil, conform art. 155 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal ce a intrat în vigoare în 2016, în ceea ce privește contribuția la sănătate, contribuabilul va plăti CASS de 5,5%.

În ceea ce privește baza de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din alte surse, aceasta reprezintă „totalul veniturilor brute realizate în cursul anului fiscal precedent, raportat la cele 12 luni ale anului”, se arată în noul Cod fiscal.

În urma unei derogări, contribuția la plata asigurării de sănătate nu va trebui plătită de persoanele fizice ce realizează venituri din contracte civile în anul 2016, cu condiția ca acestea să fi fost în același timp salariate sau să fi realizat venituri din activități independente.

Persoanele care obțin venituri din contracte civile nu datorează contribuția la pensii, conform noului Cod Fiscal.

WORKSHOPURI & SEMINARII

 

Va invitam la WORKSHOP-urile:

 1. Tehnici  şi strategii de căutare a unui loc de muncă
 1. Tehnici de prezentare (interviu, cv, prezentare proiecte etc)
 1. Arta discursului. Tehnici de comunicare eficientă
 1. Comunicarea non-verbală. Tehnici şi strategii
 1. Tehnici  de  gestionare a stresului cotidian
 1. Dezvoltare personală şi socializare prin artă (creaţii literare, jurnal, teatru, lectură interactivă,  etc) 

Workshop-urile pot avea loc în weekend, nr. max de persoane – 12 într-o grupă. Selecţia si stabilirea componentei  fiecarui grup o realizează formatorul, în cazul în care  se formează mai multe grupe la un  workshop.

 

Seminarii  (2h)

 1. Dialogul social.Comunicarea interpersonală şi eficientizarea muncii (mediul organizaţional)

Auditoriu: manageri, responsabili de resurse umane

 1. Leader sau şef ? (provocarea mediului organizaţional contemporan)

 

Informatii: tel 0740087780 sau 0269-244911

Inscrieri la: office@sbinfo.ro

Dezvoltarea personala – primul pas catre succes in viata profesionala

In ultimii ani, s-a vorbit foarte mult despre dezvoltarea personala, acest domeniu fiind in sfarsit recunoscut la adevarata sa valoare. Adevarul este ca traim intr-o societate competitiva, in care presiunea pentru a avea succes este foarte mare si multi dintre noi nu reusim sa tinem pasul cu toate cerintele care se impun la locul de munca.

Ce este dezvoltarea personala?

Dezvoltarea personala este un proces care dureaza intreaga viata, pentru ca mereu avem ceva nou de invatat. Reprezinta o modalitate prin care oamenii isi pot evalua capacitatile si abilitatile in functie de telurile pe care si le-au fixat si pentru a-si folosi potentialul la maxim.

Desi anii in care ne formam la scoala sau in sanul familiei ne ajuta sa ajungem la maturitate cu un set de cunostinte valoroase, dezvoltarea personala nu ar trebui sa se opreasca niciodata.

Dezvoltarea personala mai este cunoscuta si sub denumirea de dezvoltare a sinelui sau dezvoltare a personalitatii. Presupune cresterea si dezvoltarea tuturor aspectelor unei persoane, sentimentele pe care persoana respectiva le are despre sine si modul in care isi organizeaza viata. De asemenea, presupune dezvoltarea unor calitati pozitive si a unui respect de sine sanatos.

Aceste calitati pozitive sunt necesare pentru o viata productiva si de succes, atat in plan profesional, cat si in plan personal si se pot cataloga in functie de urmatoarele aspecte: sentimentele legate de sine, familie, prieteni, comunitate, profesie, timp liber si spiritualitate. Pentru ca aceste calitati sa se poata dezvolta, o persoana trebuie sa isi cunoasca sentimentele, sa ofere si sa primeasca feedback, sa isi formeze teluri realiste si sa isi construiasca strategii prin care sa isi indeplineasca telurile respective.

Cu ce te ajuta dezvoltarea personala?

Cursurile de dezvoltare personala te pot ajuta in diferite domenii si in diferite etape ale vietii. In principiu, putem vorbi despre 3 mari domenii in care dezvoltarea personala joaca un rol important: domeniul academic, viata profesionala si viata personala.

Dezvoltarea personala si rezultatele academice

O abordare axata pe dezvoltarea personala in ceea ce priveste studiile ofera urmatoarele avantaje:

 • Creste concentrarea asupra materiilor studiate
 • Creste motivatia
 • Ofera o intelegere mai buna asupra modului in care trebuie sa inveti pentru a-ti imbunatati performantele
 • Ofera mai multa placere si scade stresul, datorita faptului ca devii constient de faptul ca iti imbunatatesti performantele
 • Imbunatateste gandirea reflectiva, pentru a imbunatati performantele academice.

Dezvoltarea personala si viata profesionala

Multi angajatori se asteapta ca angajatii sa isi poata monitoriza propriile performante si sa stie cum sa se adapteze la un volum de munca mai mare, la situatii stresante sau la diferite schimbari care au loc in cadrul unei firme sau a unei companii. Unii angajatori ofera traininguri speciale, insa de cele mai multe ori acestea lipsesc si se asteapta ca angajatii sa isi managerieze propriile performante si pe cele ale altora. De aceea, este important sa stii care sunt lucrurile care iti influenteaza performantele, precum si modul in care comportamentul tau ii afecteaza pe cei din jur. Faptul ca stii cum sa inveti lucruri noi si ceea ce ar trebui sa imbunatesti este un lucru deosebit de valoros la locul de munca.

Dezvoltarea personala in viata de zi cu zi

Prin dezvoltarea personala, vei ajunge sa:

 • Intelegi mai bine cum functionezi si la ce lucruri reactionezi
 • Reusesti sa faci alegerile potrivite pentru a-ti urma telurile
 • Intelegi care iti sunt nevoile si cum sa le indeplinesti
 • Intelegi care sunt domeniile in care iti poti aduce contributia personala
 • Dezvolti o abordare pozitiva, care te ajuta treci mai usor peste orice obstacole

Cui se adreseaza cursurile de dezvoltare personala?

Avand in vedere toate lucrurile enumerate mai sus, cursurile de dezvoltare personala se adreseaza oricarui individ care isi doreste sa isi imbunatateasca aptitudinile si sa isi canalizeze toata energia si toate eforturile pentru a avea succes pe toate planurile. Indiferent ca esti student si iti doresti sa iti profiti la maximum de procesul de invatare pentru a asimila cunostintele dobandite in facultate sau la diverse alte cursuri, doresti sa iti imbunatatesti performantele la locul de munca, vrei sa iti pornesti propria ta afacere sau pur si simplu vrei sa inveti cum sa iti organizezi mai bine viata personala si cea profesionala, cursurile de dezvoltare personala sunt un real ajutor.

 

Curs contabil autorizat

Mulți dintre noi, atunci când se referă la un contabil, știu că acesta lucrează efectiv cu cifre și cu valori ale banului. Definiția contabilului dată de un Dicționar Explicativ (Dicționar Universal Ilustrativ al limbii române, Editura Litera, 2010, București) este următoarea: „care ține de contabilite, referitor la contabilitate, evidență contabilă; persoană calificată în lucrări de contabilitate”. De aici o se dezvăluie ce înseamnă contabilitatea și anume: „ansamblu al operațiilor de înregistrare a mișcării fondurilor într-o instituție”. Pe scurt, cine dorește să se inițieze în arta afacerilor, a „artei ținerii socotelilor”, așa cum a denumit-o părintele „contabilității”, matematicianul Luca Paciolo di Borgia, în urmă cu aprox. 500 de ani, la Veneția.

Cursul autorizat ANC de CONTABIL este un curs de initiere, adresat tuturor persoanelor care sunt interesate să dobândească cunoștințe teoretice și practice în domeniul contabilității. Orice persoană care lucrează într-o firmă și dorește să întreprindă instrumente economice, într-o manieră legală – ar trebui să participe la un astfel de curs, autorizat, ce are un caracter practic foarte puternic. Se lucrează doar cu ajutorul legilor în vigoare, iar în cadrul cursurilor se pune amprenta pe studiile de caz si aplicatii practice in firme de contabilitate. Cursul CONTABIL este organizat în conformitate cu cerințele standardului ocupațional în vigoare, fiind Curs Autorizat: Seria SB Nr. 000576 ANC. Cei interesați pot deosebi competențele necesare pentru obținerea unui Certificat de Absolvire eliberat de  Ministerul Educației Naționale și Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice fiind recunoscut național și în toate țările membre ale Uniunii Europene plus restul tarilor ce au aderat Conventiei de la Haga.

În cadrul cursului de Contabil se vor dobândi mai multe competențe:

 1. Competențe fundamentale: comunicare interpersonală și lucrul în echipă

Comunicarea interpersonală se referă la comunicarea dintre indivizi, dintre Emițătorul carei transmite un mesaj Receptorului. Acest mesaj este plin de coduri și semnificații. Gândirea pozitivă la locul de muncă, în special în domeniul contabilității, unde marea valoare este BANUL și comunicarea pozitivă între colegi, reflectă un contabil stăpân pe sine și pe situațiile care se pot genera. În domeniul financiar – unde există tentații majore – se pune mare preț pe acuratețe și comunicare clară, eficientă.

 1. Competențe generale, pe domeniul de activitate: dezvoltarea profesională, planificarea activităţii, gestionarea şi arhivarea documentelor
 1. Competențe unități specifice ocupației:
 • Utilizarea PC
 • Întocmirea / completarea documentelor primare
 • Contarea operaţiunilor patrimoniale
 • Efectuarea de calcule specifice
 • Completarea registrelor contabile
 • Întocmirea balanţei de verificare
 • Evaluarea patrimonială
 • Întocmirea bilanţului contabil
 • Transmiterea documentelor specifice

Un viitor CONTABIL trebuie să cunoască bine, să poată să aplice cu succes aceste competente dobandite si dezvoltate in urma realizarii cursului autorizat. Formatorii cursului CONTABIL vor explica pe larg în ce constă munca efectivă a viitorului „ținător de evidențe”, acestia fiind toti membrii activi CECCAR, performeri cu experientă acumulată in zeci de ani de „dăruire profesională” in domeniul contabilitătii.

Esti INSTRUCTOR AEROBIC-FITNESS sau INSTRUCTOR SPORTIV?

Fii prezent la cursul AUTORIZAT ANC, de specializare, prin care te poti atesta, pe viata!

Certificatul de absolvire pe care-l poti obtine, este valabil pe viata, nu numai in Romania, ci si in toate tarile U.E. si de fapt toate cele care au aderat Conventiei de la Haga, fiind eliberat de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei.

Informatii generale de interes privind practicarea ocupatiilor la care s-a facut referire:
INSTRUCTOR SPORTIV isi desfasoara activitatea în domeniul sportului de performanta în ramuri de sport recunoscute de Ministerul Tineretului si Sportului prin certificatul de identitate sportiv: aeronautica, aikido,
alpinism si escalada, arte martiale, arte martiale de contact, atletism, automobilism sportiv, badminton, baschet, baseball si softball, bob si sanie, box, bridge, canotaj, ciclism si triatlon, culturism si fitness, dans
sportiv, ecvestra, fotbal, fotbal tenis-CAJ, gimnastica, gimnastica ritmica, go, golf, haltere, handbal, hochei pe gheata, hochei pe iarba, judo, kaiac-canoe, karate modern, karate kyokushinkai-IKO2, karate traditional,
karate WKC, kempo, lupte, modelism, motociclism, natatie si pentlaton modern, oina, orientare, patinaj, polo, popice-bowling, radioamatorism, rugby, schi biatlon, scrabble, scrima, snooker, sah, table, taekwondo
ITF, taekwondo WTF, tenis, tenis de masa, tir sportiv, tir cu arcul, volei, yachting etc.

Vino la Centrul Regional de Cursuri INFO CENTER GROUP in programul 8,00-17,00 sau inscrie-te la:

http://sbinfo.ro/curs-instructor-sportiv/

http://sbinfo.ro/curs-instructor-aerobic-fitness/